Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře

Boris Nakladov – Atlantis Tour- Atlantis Air Service

IČ 10196307, se sídlem Petrské náměstí 1186/11, Praha 1, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze dne 30.8.1990, sp. zn. A 706 (dále jen „Atlantis“)

Platné od 1. ledna 2016

Tyto Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Boris Nakladov- Atlantis Tour-Atlantis Air Service (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti vznikající ze smluvních vztahů mezi zákazníky a Atlantisem a platí pro všechny služby poskytované Atlantisem. VOP jsou součástí každé smlouvy uzavírané mezi Atlantisem a zákazníkem a určují část obsahu takové smlouvy. Odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před VOP. Další část obsahu smlouvy pak určují obchodní podmínky pro jednotlivé služby.

Platné znění VOP zveřejňuje Atlantis na www.aas.cz, www.platby.net popř. na dalších webových stránkách provozovaných Atlantisem. VOP jsou na vyžádání k dispozici také v provozovně Atlantisu na adrese uvedené shora.

1 Odpovědnost a výhrady odpovědnosti

Atlantis při zajištˇování jednotlivých služeb jedná a vystupuje výhradně jako zprostředkovatel. Z tohoto důvodu Atlantis nenese zodpovědnost za osobní újmu, škodu na majetku či na zdraví, jakoukoliv jinou škodu nebo ztrátu, výdaje jakékoliv povahy, které vznikly přímo nebo nepřímo z důvodu jednání letecké společnosti, hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení, půjčovny automobilu, lodní společnosti, pojišťovny, cizího zastupitelského úřadu nebo země nebo jiného dodavatele služeb poskytujícího nebo vykonávajícího službu rezervovanou prostřednictvím Atlantisu. V takových případech odpovídá za případné vady poskytovatel těchto služeb.

Atlantis neodpovídá za případné zpoždění dopravních prostředků a zákazníky předem upozorňuje na možnost jeho vzniku, zejména z důvodů přetížení letových cest, nepříznivého počasí, technických důvodů apod. Zákazníci musí při přípravě dovolené, obchodních jednání nebo plánování přípojů vždy brát v úvahu možnost výrazného zpoždění, přičemž Atlantis neručí za škody, které zákazníkům mohou vzniknout jako důsledek zpoždění. V případě zpoždění zákazníkovi nevzniká právo na odstoupení od smlouvy.

Pokud zákazník zmešká odlet/odjezd zájezdu, okružní plavby, odlet letadla apod., popř. musí být z důvodů porušení svých povinností ze zájezdu, okružní plavby, letu apod. vyloučen, má Atlantis právo na plnou úhradu sjednané ceny zájezdu, okružní plavby, letenky apod.

Jestliže v průběhu zájezdu, okružní plavby, letu apod. není poskytnuta určitá služba z důvodů vyšší moci, zákazník nemá právo na poskytnutí slevy ze sjednané ceny, ani na odstoupení od smlouvy. Jestliže zákazník z důvodů, které jsou na jeho straně zcela, nebo zčásti nevyužije služby, které jsou součástí zájezdu, okružní plavby apod., nevzniká mu nárok na slevu.

2 Vznik závazkového vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a Atlantisem vzniká na základě Smlouvy o zajištění jednotlivých služeb cestovního ruchu popř. na základě Smlouvy o zájezdu. Právní vztahy mezi Atlantisem a zákazníkem se řídí právem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb.,zákon o ochraně spotřebitele v platném znění

3 Platební a cenové podmínky

Zákazník je povinen uhradit cenu jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení se považuje okamžik, kdy zákazník v provozovně Atlantisu zaplatí hotově popř. platební kartou. V případě bezhotovostního převodu se za zaplacení považuje den připsání příslušné platby na účet Atlantisu.

Atlantis je oprávněn před poskytnutím služeb požadovat zaplacení zálohy, přičemž časový rozvrh a výše jednotlivých plateb se určí dohodou se zákazníkem.

4 Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má:

a) právo na řádné poskytnutí dohodnutých a zaplacených služeb

b) právo být seznámen s případnými změnami dohodnutých služeb

c) právo na ochranu osobních údajů a na ochranu informací týkajících se obsahu uzavřených smluv ( kupř. navštívené destinace, spolucestující apod.) před nepovolanými osobami

d) právo na doručení dalších informací pro zákazníka důležitých, které nejsou obsaženy ve smluvní dokumentaci

e)právo na penále za nedodržení povinností Atlantisu stanovené v § 2535 obč. zákona

Zákazník má povinnost:

f) poskytnout Atlantisu součinnost potřebnou k řádnému zajištění a poskytnutí dohodnutých služeb, zejména pak úplně a pravdivě uvádět Atlantisem požadované údaje ve smluvní dokumentaci a bezodkladně Atlantis informovat o veškerých změnách těchto údajů

g)převzít od Atlantisu všechny doklady potřebné k čerpání dohodnutých služeb

h)mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu a pro případný tranzit, tj. zejména platný cestovní doklad opatřený příslušnými vízy, mít potvrzení o absolvování předepsaného očkování, mít potřebná lékařská potvrzení a doporučení, která jsou požadována leteckými a lodními dopravci

i) zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje

j) zajistit doprovod a dohled zletilé osoby u osob mladších 15 let, zajistit souhlas zákonných zástupců u osob mladších 15 let s doprovodem třetí osobou

k) předložit souhlas zákonných zástupců pro případ, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu u službách, které budou čerpány v zahraničí

l) jestliže zákazník uzavřel smlouvu ve prospěch třetích osob (ustanovení § 1767 obč. z.), seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu uzavřel, s těmito VOP a informovat je o rozsahu a kvalitě dohodnutých služeb

5 Povinnosti a práva Atlantisu

Kprávům a povinnostem zákazníků se vztahují odpovídající práva a povinnosti Atlantisu.

a)Atlantis je povinen zákazníka řádně a pravdivě informovat o všech skutečnostech, které se týkají dohodnutých služeb, jsou pro zákazníka důležité a Atlantisu jsou známy.

b)Náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení závazku Atlantisu ze smlouvy o zájezdu není Atlantis povinen hradit nad částku, která přesahuje omezení stanovená v mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána.

6 Doručování

a)Atlantis doručuje přednostně na emailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce nebo na adresu uvedenou v objednávce nebo ve smlouvě. Za doručenou zásilku se považuje nepřevzetí zásilky zákazníkem a její vrácení zpět Atlantisu. Za doručenou zásilku se považuje rovněž odmítnutí zásilky zákazníkem

b)Zákazník Atlantisu doručuje na adresu sídla

7 Odstoupení od smlouvy

Zákazník může kdykoliv odstoupit od uzavřené smlouvy, přičemž je povinen Atlantisu zaplatit odstupné (stornopoplatky) stanovené ve smlouvě pro pro příslušný druh služeb. Pokud odstupné stanoveno není, je zákazník povinen zaplatit Atlantisu náklady vynaložené na plnění smlouvy do okamžiku, kdy Atlantisu bylo doručeno písemné oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí zákazník učinit písemně a doručit je Atlantisu.

8 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce:

ČOI, Ústřední inspektorát, Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00, tel. 296 366 360, fax 296 366 236

www.coi.cz

A. Obchodní podmínky pro prodej letenek

Atlantis prodává letenky jménem leteckých společností za podmínek, které tyto letecké společnosti určují. Atlantis letenky prodává prostřednictvím on-line letenkového portálu www.aas.cz nebo ve své „kamenné prodejně“ na adrese uvedené shora.

Jestliže je provedena rezervace letu prostřednictvím on-line letenkového portálu, považuje se tato rezervace za závaznou objednávku letenky. Atlantis na základě této objednávky a po prověření platby za letenku, letenku vystaví.

Ceny letenek a výše letištních a palivových příplatků se mění průběžně. Atlantis je povinen dodržovat podmínky pro vystavení a změny letenek i pro vrácení tarifu (je-li to dovoleno tarifními podmínkami) a tyto podmínky nemůže nijak ovlivnit. Letištní poplatky jsou většinou vratné, s výjimkou palivového příplatku, který se zpravidla nevrací, stejně tak jako většina levnějších tarifů.

Letenka je nepřenosný doklad na jméno cestujícího. Po vystavení letenek tzv. pravidelných dopravců už nelze měnit jméno cestujícího, a to ani za poplatek. Výjimkou jsou pouze tzv. nízkonákladové letecké společnosti, které změnu jména umožňují za zvláštní příplatek. Atlantis prodává letenky těchto nízkonákladových leteckých společností přes jejich vlastní webové stránky za podmínek tam určených. Finanční částky vybrané za letenky (tj. tarif + letištní poplatky + palivové příplatky) se odvádí prostřednictvím systému BSP jednotlivým leteckým společnostem. Atlantis si účtuje pouze servisní poplatek za servis zákazníkovi, tzn. vyhledání požadovaného spojení a dopravce, rezervaci letu, případnou změnu rezervace, popř. provedení refundace letenky, pokud je povolena. Letecké společnosti účtují různé poplatky za služby spojené s rezervacemi konkrétního místa, za zavazadla, za změny data nebo trasy letu, za refundaci letenky apod. Tyto poplatky je Atlantis povinen vybrat podle požadavku toho kterého leteckého dopravce. O konkrétních termínech nutných k vystavení letenky, poplatcích či podmínkách jednotlivých tarifů jsou zákazníci vždy informováni zaměstnanci Atlantisu.

Navíc, některé vlády, např. USA, Velká Británie, Austrálie, Španělska, vyžadují dodatečné informace o cestujících, jako je datum narození, státní příslušnost, datum vystavení a platnost cestovního dokladu, adresu ubytování v cílové destinaci apod. Bez požadovaných informací vložených v rezervaci nedovolí letecká společnost letenku vystavit. Atlantis je povinen požadované informace získat od cestujícího a následně vložit do rezervace, a to ještě před vystavením letenky.

Cestující sám je vždy odpovědný za všechny doklady nutné k jeho cestě – tj. zejména povinnost mít doklad totožnosti, cestovní doklady včetně požadovaných platných vstupních víz popř. dalších náležitostí.

Zodpovědnost

Zákazník bere na vědomí, že Atlantis neprovádí leteckou přepravu a proto neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění letecké přepravy, ani za vznik úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věci nebo jiného majetku zákazníka v souvislosti s leteckou přepravou. Ve výjimečných případech, kdy letecká společnost není schopna akceptovat potvrzenou rezervaci, musí se o cestujícího postarat tato letecká společnost, a to podle podmínek Evropské unie.

Přepravní podmínky pro cestující a zavazadla v letecké dopravě

Pro dopravu cestujících, kteří podnikají cestu, jejíž konečné určení nebo zastávka leží v jiné zemi než v zemi odletu, může platit (a to pro všechny úseky cesty) Montrealská nebo Varšavská úmluva, a to včetně speciálních podmínek, které se vážou k jakémukoliv platnému tarifu. Tyto úmluvy mohou omezit odpovědnost leteckých dopravců. Kromě těchto mezinárodních úmluv upravují odpovědnost leteckých dopravců zejména tyto další předpisy:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel, změněné nařízením (ES) č. 889/2002

1.    Limity uplatňované podle Montrealské úmluvy:

1.Neexistují žádné finanční limity odpovědnosti v případě smrti nebo zranění cestujícího

2.Letecký dopravce odpovídá za zničení, ztrátu nebo poškození zavazadel ve většině případů do výše 1131SDR (přibližně 1200EUR nebo 1800USD) na jednoho cestujícího

3. Za škody v případě zpoždění odpovídá letecký dopravce ve většině případů do výše 4694 SDR (přibližně 5000EUR nebo 7500USD) na jednoho cestujícího.

2.Limity uplatňované podle Varšavské úmluvy:

 1. 16600SDR (přibližně 20000EUR nebo 20000USD) v případě smrti nebo zranění cestujícího pokud platí Hagský protokol Úmluvy, nebo 8300SDR (přibližně 1131EUR nebo 1131USD) pokud platí pouze Varšavská úmluva. Řada dopravců se dobrovolně zřekla těchto limitů snižujících odpovědnost leteckých společností a předpisy v USA vyžadují, že u cest z, do nebo přes určené místo v rámci USA platí minimální limit dopravce ve výši 75000USD.
 2. 17SDR na 1kg za ztrátu, poškození nebo zpoždění zapsaného zavazadla a 332SDR (přibližně 400EUR, 400USD) za kabinové zavazadlo.

3. Letecká společnost může být také zodpovědná za škody způsobené díky zpoždění.

Cestujícím se doporučuje obrátit se přímo na leteckou společnost (případně na vícero leteckých dopravců) ohledně dalších informací o limitech odpovědnosti vztahující se ke konkrétní cestě. Bez ohledu na to, která úmluva se na cestu vztahuje, může cestující u některých dopravců zvýšit limit odpovědnosti za poškození, ztrátu nebo zpoždění zavazadla, vyplní-li při odbavení speciální formulář Přiznání o hodnotě zavazadla, k čemuž se může vztahovat dodatečný poplatek. Pokud je hodnota zavazadla vyšší než limit odpovědnosti dopravce, doporučuje se cestujícímu si zavazadlo plně pojistit. Jakákoli soudní žaloba na náhradu škody musí být podána do dvou let ode dne příletu letadla, nebo ode dne, kdy letadlo přiletět mělo. V případě poškození zapsaného zavazadla musí cestující podat písemnou stížnost do 7 dnů a v případě zpoždění do 21 dnů, v obou případech ode dne, kdy bylo zavazadlo cestujícímu předáno.

3.Podmínky přepravní smlouvy

 1. Smlouva o letecké přepravě mezi cestujícím a leteckou společností vztahující se k mezinárodní nebo domácí cestě (nebo domácímu úseku mezinárodní cesty) podléhá pravidlům v tomto dokumentu a dále individuálním přepravním podmínkám, pravidlům a použitelným tarifům, které byly oznámeny jednotlivými leteckými společnostmi.
 2. Jestliže je do přepravy zahrnuto vice leteckých dopravců, pak každý z nich může mít odlišné přepravní podmínky, pravidla a tarify.
 3. Odkaz na přepravní podmínky a použitelné tarify specifické pro daného dopravce by měl být součástí smlouvy o letecké přepravě
 4. Přepravní podmínky se mohou vztahovat nejen k následujícímu:
  • Podmínky a limity odpovědnosti letecké společnosti v případě smrti nebo zranění
  • Podmínky a limity odpovědnosti letecké společnosti v případě poškození, ztráty nebo zpoždění zavazadel nebo zboží, včetně křehkého zboží a zboží rychle podléhajícího zkáze.
  • Pravidla pro přiznání vyšší hodnoty zavazadel a pro výběr dodatečného poplatku, který se k tomu může vztahovat.
  • Dodržování přepravních podmínek a limitů odpovědnosti dopravce jejich zaměstnanci a zástupci dopravce.
  • Pravidla pro podávání stížností.
  • Pravidla pro provádění rekonfirmací časů odbavení, platnost a použití leteckých služeb nebo právo dopravce na odmítnutí přepravy.
  • Pravidla a limity odpovědnosti dopravce v případě zpoždění nebo zrušení letu, včetně plánovaných změn, změny operujícího dopravce nebo letadla, dále v případě re-routingu.
  • Právo letecké společnosti vyloučit cestujícího z přepravy, pokud nesplňuje příslušná pravidla nebo nepředloží nezbytné cestovní dokumenty.
 5. Cestující mohou získat vice informací o přepravních podmínkách na prodejních místech leteckých dokladů toho kterého přepravce. Letecké společnosti také obvykle uveřejňují tyto informace na svých webových stránkách a v některých případech jsou ze zákona povinni poskytnout cestujícímu zdarma kopii těchto přepravních podmínek na letišti dopravce nebo prodejních místech, případně zaslat emailem..

ODMÍTNUTÍ CESTUJÍCÍHO PRO PŘEKNIHOVÁNÍ: Je-li cestujícímu s potvrzenou rezervací odmítnutá doprava z důvodů překnihování linky, poskytují dopravci ve většině případů náhradu za nepřijetí k dopravě. Kompletní pravidla pro přijímání cestujících na palubu nebo vyplácení náhrady za odmítnutí přepravy cestujícího z důvodu překnihování jsou k dispozici u každého dopravce.

PŘEPRAVA ZAVAZADEL: Letecká společnost může uplatňovat speciální pravidla pro přepravu křehkého a cenného zboží nebo rychle se kazícího zboží. Cestujícímu se doporučuje ověřit si podmínky přepravy přímo u leteckého dopravce.

ZAPSANÁ ZAVAZADLA: Letecká společnost si může stanovit limity pro přepravu zapsaných zavazadel bezplatně, které se mohou lišit u různých cestovních tříd a/nebo směrování cesty. Za překročení povoleného limitu si může dopravce účtovat poplatek. Limity si musí cestující ověřit u dopravce.

KABINOVÁ (NEZAPSANÁ) ZAVAZADLA: Letecká společnost si může stanovit limity pro přepravu kabinových zavazadel bezplatně, které se mohou lišit u různých cestovních tříd a/nebo směrování cesty a/nebo typu letadla. Je doporučeno omezit kabinová zavazadla na minimum. Cestující si musí ověřit limity s dopravcem.

Pokud je cesta provozována více než jednou leteckou společností, každý dopravce může mít jiné limity pro přepravu jak zapsaných, tak kabinových zavazadel.

SPECIÁLNÍ ODPOVĚDNOST DOPRAVCE ZA ZAVAZADLA V USA: U vnitrostátní cesty má letecká společnost podle federálních zákonů odpovědnost za zavazadla ve výši minimálně 3300 USD na jednoho cestujícího (nebo minimálně částka nařízená 14 CFR 254.5.)

ČAS ODBAVENÍ: Čas na letence nebo itineráři cesty zobrazuje předpokládaný čas odletu letadla. Ten se liší od času, kdy se cestující musí dostavit k odbavení nebo k nástupu na palubu. Dopravce má právo odmítnout k přepravě cestujícího, který přijde pozdě. Letecká společnost komunikuje čas, kdy nejpozději je nutné dostavit se k odbavení nebo k nástupu na palubu.

PŘEPRAVA NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ: Z bezpečnostních důvodů nesmí cestující přepravovat v kabinovém zavazadle (pokud k tomu nemá speciální povolení) stlačené plyny, koroziva, explozivní látky, hořlaviny, radioaktivní materiál, oxidující látky, jedy, infekční látky a další. Cestující se musí informovat o přepravě nebezpečného zboží přímo u dopravce.

VÍCE INFORMACÍ O PŘEPRAVNÍCH PODMÍNKÁCH PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA PŘÍMO U LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ.

Další důležité informace nawww.iatatravelcentre.com/tickets

Obrázek 1 kabinovém zavazadle nesmí být tyto předměty:

Platnost od 2. ledna 2013

Pokud si zákazník koupí separátní letenky (kupř. z důvodů snížení ceny), dopravce není zodpovědný za náklady, které vznikly změnou nebo zakoupením letenky pro návazný let v případě zpoždění, změny nebo zrušení předchozího letu.

Povinnosti zákazníků

Zákazník je povinen po zakoupení letenky písemně sdělit Atlantisu své platné kontaktní údaje (i jejich změnu) pro případ oznámení změn letu. Pokud tak neučiní, Atlantis není odpovědný za škody vzniklé zákazníkovi v důsledku nedoručení informace o změně letu.

Zákazník je rovněž povinen zkontrolovat správnost údajů v letence, zejména osobní údaje, data, trasa, návaznost přestupů apod. Převzetím letenky potvrzuje, že všechny údaje zkontroloval a že s nimi souhlasí. Pokud zákazník v letence zjistí jakékoliv nesrovnalosti, je povinen o tom bezodkladně informovat Atlantis, aby mohla být ihned zjednána náprava.

B.Obchodní podmínky pro zprostředkování prodeje zájezdů nebo jednotlivých služeb cestovního ruchu a pro prodej zájezdů.

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při zprostředkování prodeje zájezdů nebo jednotlivých služeb cestovního ruchu (§ 2445 a násl. obč. zák.) a při prodeji zájezdů (§ 2521 a násl. obč. zákona)

Atlantis má uzavřeny smlouvy s pořadateli zájezdů a je autorizovaným zprostředkovatelem zájezdů. Nabídka zprostředkovávaných zájezdů, která je uvedena na webech Atlantisu je sestavována podle elektronicky přijímaných dat od jednotlivých cestovních kanceláří – pořadatelů zájezdů. Pořadatelé zájezdů data pravidelně aktualizují, a to na základě svých potřeb a uvážení. Atlantis nezodpovídá za správnost a úplnost těchto dat, popř. za jejich změny. Atlantis si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zájezdu, u něhož se vyskytují prokazatelně chybná data (zejména chybně uvedená cena).

Zákazník bere na vědomí, že za poskytnutí zájezdu podle uzavřené smlouvy o zájezdu má odpovědnost výlučně pořadatel zájezdu podle svých obchodních podmínek.

Atlantis je oprávněn zprostředkovávat také prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelář nebo cestovní agenturu.

Atlantis má koncesní listinu pro provozování cestovní kanceláře, takže v některých případech vystupuje také jako pořadatel zájezdu.

Jakmile si zákazník vybere zájezd, jehož pořadatelem je Atlantis, Atlantis se zákazníkem uzavírá smlouvu o zájezdu, která nahrazuje potvrzení o zájezdu. Zákazník svým podpisem nebo elektronickým potvrzením smlouvy potvrzuje, že údaje o cestujících jsou správné a že vyjmenované služby odpovídají jeho objednávce.

Změna ceny zájezdu   

Atlantis může zvýšit cenu zájezdů z následujících důvodů:

Zvýší-li se do jedenadvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu a) cena za dopravu včetně cen pohonných hmot, b) platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu nebo c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru více než o 10 %. Pokud odešle Atlantis oznámení o zvýšení ceny zákazníkovi později než dvacátý první den před zahájením zájezdu, nemá zvýšení ceny právní účinky.

Pokyny k zájezdu

Další podrobné a pro zákazníka důležité údaje o všech skutečnostech, které nejsou obsahem smlouvy o zájezdu nebo potvrzení o zájezdu Atlantis doručí zákazníkovi nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu. Zákazník bere na vědomí, že je jeho povinností se řídit pokyny Atlantisu, zejména se včas dostavit k odjezdu zájezdu a tomuto požadavku přizpůsobit svou individuální dopravu do místa nástupu na zájezd.

Změny jednotlivých dohodnutých služeb

Změny a odchylky jednotlivých služeb, které mají být poskytnuty podle smlouvy o zájezdu jsou v nezbytných případech přípustné. Jde zejména o změnu letecké společnosti, trasy cesty a mezipřistání, záměnu hotelů stejné kategorie ve stejném pobytovém místě apod. V těchto a podobných případech se nejedná o změnu podmínek smlouvy o zájezdu ani o porušení závazků ze strany Atlantisu.

Zrušení zájezdu ze strany Atlantisu

Atlantis je oprávněn zrušit zájezd, pokud z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky uzavřené smlouvy. Dále je Atlantis oprávněn zájezd zrušit při nenaplnění minimálního počtu osob nutného pro realizaci takového zájezdu ve lhůtě uvedené ve smlouvě o zájezdu, pokud bude zájezd z tohoto důvodu zrušen. V tomto případě bude zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta změna smlouvy o zájezdu. Pokud zákazník změnu smlouvy neakceptuje, bude zákazníkovi vrácena jím zaplacená částka za zájezd. Zákazníkovi ale nevzniká nárok na náhradu škody. Atlantis má dále právo zájezd zrušit v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na Atlantisu rozumně požadovat.Pokud Atlantis zruší zájezd ve lhůtě kratší než 20 dní před jeho zahájením, uhradí zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

Zvláštní podmínky účasti na zájezdu

Účast na zájezdu je podmíněna, pokud v daném případě není smlouvou o zájezdu stanoveno jinak:

a)U osob mladších 15 let účastí dospělé osoby, která bude v průběhu zájezdu dohlížet na osobu mladší 15 let

b)U osob mladších 18 let souhlasem zákonného zástupce v případě, že se nezletilý účastní zájezdu sám (bez účasti zákonného zástupce)

c) Osoby starší 65 let, osoby invalidní a osoby, které trpí chronickým onemocněním se zájezdu zúčastňují na vlastní riziko a nebezpečí (doporučuje se konzultace s lékařem), zda je účast na zájezdu vhodná)

d) Mezi další zvláštní podmínky dále patří zejména:

udělení vstupního víza

předepsané očkování

Nároky z vad zájezdu a jejich uplatňování

Reklamace vad zájezdu musí být uplatněna přímo u pořadatele zájezdu. Postupy pro reklamace jsou upraveny v obchodních podmínkách příslušného pořadatele zájezdu.

Pokud je pořadatelem zájezdu Atlantis, zákazníci při reklamaci postupují podle Reklamačního řádu Atlantisu.

C.Obchodní podmínky pro rezervaci ubytování

Atlantis zajišťuje pro své zákazníky ubytování přes mezinárodní rezervační systémy /Galileo, Amadeus/, dále pak prostřednictvím internetu přímo s konkrétním hotelem ,anebo přes specializované portály na ubytování, prostřednictvím telefonu, emailu apod. Může se jednat pouze o tzv. „garantovanou“ rezervaci, kdy Atlantis hotelu předá na základě autorizace majitele údaje z jeho kreditní karty pro případ nedojezdu nebo storna. Platbu samou pak uskuteční zákazník až po příjezdu do hotelu. Cestovní kanceláři zákazník uhradí pouze servisní poplatek za zprostředkovanou rezervaci. Dále Atlantis může zajistit tzv. „kompletně předplacenou“ rezervaci, kdy celou částku zákazník složí v Atlantisu a ten převede požadovanou částku přímo do hotelu ať už bankovním převodem nebo účtováním na firemní kreditní kartu Atlantisu V těchto případech tak Atlantis vystupuje jako zprostředkující článek mezi zákazníkem a ubytovacím zařízením, kde podmínky platby, storen a všeho souvisejícího určuje dodavatel této služby – hotel, hotelový rezervační systém, apod.

Zvláštní ustanovení pro rezervace ubytování prostřednictvím Hostelworld.com

 1. Atlantis prostřednictvím svého on-line přístupu http://www.aas.cz/ zprostředkovává rezervaci hotelů a hostelů prostřednictvím rezervačního systému společnosti Hostelworld.com Ltd, Charlemont Street, Dublin 2, Irsko (dále jako "Hostelworld.com"). Provedením rezervace dle této části zákazník potvrzuje, že se obeznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami Hostelworld.com, které se na provedení rezervace a poskytnutí služeb vztahují, a že se zněním těchto podmínek souhlasí
 2. Pro provedení rezervace zákazník vyplní rezervační formulář podle požadovaných údajů s uvedením zejména ubytovacího zařízení, typu pokoje a počtu osob. Pro úspěšné dokončení rezervace je zákazník povinen uvést číslo své kreditní karty, z které Hostelworld.com stáhne zálohu stanovenou podle požadovaného počtu rezervovaných nocí jako garanci za rezervaci. Tato záloha je nevratná. Zbývající část platby zákazník uhradí přímo v hotelu nebo v hostelu, většinou v měně dané země. O způsobu platby, jako i možnosti platby kreditní kartou je zákazník povinen se sám informovat přímo v hotelu nebo hostelu.
 3. Vzhledem k tomu, že Atlantis nemá přístup k rezervaci provedené zákazníkem, v případě jakékoli reklamace, změny nebo zrušení rezervace, je zákazník povinen se obrátit přímo na konkrétní hotel nebo hostel, který je uvedený v potvrzení o rezervaci zaslaném e-mailem Hostelworld.com. Potvrzení o rezervaci je zákazník povinen předložit při příchodu do hotelu nebo hostelu. Podrobnosti o platbě, storno podmínkách, podmínkách rezervace a další dotazy související s rezervací se spravují všeobecnými obchodními podmínkami Hostelworld.com.
 4. Atlantis nezodpovídá za neprovedení rezervace nebo odmítnutí rezervace ze strany Hostelworld.com v důsledku systémové chyby při provedení rezervace.

D. Obchodní podmínky pro prodej okružních plaveb

1.Atlantis při prodeji okružních plaveb vystupuje jako zprostředkovatel, který pro jednotlivé lodní společnost i zprostředkovává uzavření smlouvy o přepravě, jejímž předmětem je služba přepravy po moři. Účastníky této smlouvy je dopravce (lodní společnost) a zákazník.

2.Okružní plavby se prodávají na základě Smlouvy o zajištění okružní plavby (dále jen „Smlouva“), která nemusí být vyhotovena v písemné podobě. Atlantis tedy může zákazníkovi místo smlouvy o zajištění okružní plavby vydat příslušný písemný doklad o zakoupení služby (voucher, lodní lístek, potvrzení o rezervaci kajuty apod.)

3.Smluvní vztah mezi zákazníkem a Atlantisem vzniká uzavřením písemné nebo ústní Smlouvy, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti v okamžiku, kdy zákazník ve lhůtě stanovené Atlantisem uhradí stanovenou cenu okružní plavby nebo stanovenou zálohu a Atlantis zákazníkovi potvrdí rezervaci okružní plavby.

4.Vzhledem ke zvláštnímu charakteru plavby po moři se okružních plaveb mohou zúčastnit nezletilé osoby jen v doprovodu osoby zletilé.Dále se okružní plavby nemohou zúčastnit nezletilé osoby, které první den plavby nedosáhnou věku 6 měsíců a ženy, které budou v den odjezdu ve 24. týdnu a vyšším týdnu těhotenství. Jednotlivé výletní lodě mají pouze omezený počet kajut uzpůsobených potřebám osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí. Žádosti o rezervaci okružní plavby pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby se sníženou pohyblivostí proto Atlantis přijímá podmíněně s tím, že nemůže garantovat a zajistit, že vše na lodi bude uzpůsobeno jejich potřebám.

5.Odstoupení od Smlouvy a odstupné

5.1Atlantis je oprávněn před zahájením okružní plavby odstoupit od Smlouvy z důvodu zrušení okružní plavby lodní společností, v případech tzv. vyšší moci anebo v případech, kdy zákazník poruší své povinnosti stanovené ve Smlouvě. Atlantis doručí zákazníkovi písemně odstoupení od smlouvy, přičemž účinky tohoto odstoupení nastávají dnem doručení tohoto oznámení.

5.2Zákazník má rovněž právo odstoupit od Smlouvy a to bez uvedení důvodu, nebo jestliže dojde k uzavření nové Smlouvy popř. proto, že Atlantis porušil své povinnosti stanovené ve Smlouvě. Zákazník je povinen písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručit Atlantisu, přičemž účinky tohoto odstoupení nastávají dnem doručení tohoto oznámení.

5.3Jestliže důvodem odstoupení zákazníka od Smlouvy NENÍ porušení povinností Atlantisu stanovených Smlouvou, je zákazník povinen zaplatit odstupné, které si určuje každá lodní společnost samostatně. Detailní ceník odstupného u té které lodní společnosti zákazník obdrží se Smlouvou. Zároveň je zákazník povinen zaplatit odstupné Atlantisu. Toto odstupné činí 1500 Kč za osobu

Vostatním se při prodeji okružních plaveb přiměřeně postupuje podle Všeobecných obchodních podmínek pro prodej zájezdů cestovní kanceláře Boris Nakladov – Atlantis Tour- Atlantis Air Service. Ve věcech neupravených obchodními podmínkami platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník v platném znění.