Obchodní podmínky pro zařizování a obstarávání víz.


Boris Nakladov- Atlantis tour- Atlantis Air Service, Petrské náměstí 1186/1, Praha 1, IČ 10196307,  zápis v obchodním rejstříku 30.srpna 1990, Městský soud Praha, oddíl A, vložka 706

 


Obchodní podmínky pro zařizování a obstarávání (dále jen „zařizování“) víz.

 

Tyto obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti cestovní kanceláře Boris Nakladov-Atlantis tour- Atlantis Air Service (dále jen „Atlantis“) a zákazníků při zařizování víz.

 

1.     Činnosti Atlantisu při zařizování víz

Zařizováním víz se rozumí zejména tyto činnosti :

Podávání obecných informací o vízových povinnostech, pomoc při vyplňování vízových formulářů, podání žádosti o vydání víza na příslušný zastupitelský úřad a komunikace s tímto úřadem, převzetí uděleného víza a jeho předání zákazníkovi. Za tyto služby náleží Atlantisu dohodnutá odměna.

 

2.     Smlouva o zařizování víza

Smlouva se uzavírá na základě objednávky zákazníka a považuje se za uzavřenou okamžikem, kdy je tato objednávka potvrzena ze strany Atlantisu podle čl. 4 těchto obchodních podmínek. Zaplacením ceny služeb poskytnutých Atlantisem (poplatek za zařizování víza)   zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3.     Náležitosti objednávky

Zákazník je povinen v objednávce uvést údaje o osobách, pro něž mají být víza zařízena, včetně státního občanství, a úplný název státu o jehož víza se žádá. 

4.     Potvrzení objednávky

Atlantis přijatou objednávku potvrdí popř. sdělí zákazníkovi, že požadovaná víza nemůže zařídit. V potvrzení se uvádí, že vztahy mezi zákazníkem a Atlantisem se řídí těmito Obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Atlantisu na adrese www.aas.cz a jsou k dispozici v provozovně Atlantisu.

5.     Další práva a povinnosti smluvních stran

 

5.1  Na základě uzavřené smlouvy ve smyslu čl. 2 těchto Obchodních podmínek je Atlantis povinen podat řádně vyplněnou žádost zákazníka o udělení víza na příslušný zastupitelský úřad, s tímto zastupitelským úřadem komunikovat , vyzvednout udělené vízum a cestovní doklad s uděleným vízem předat dohodnutým způsobem zákazníkovi. Zákazník je povinen zaplatit za tyto služby odměnu.

5.2  Pokud dojde k situaci, kdy se zákazník rozhodne před udělením víza vzít svou žádost zpět, zavazuje se  zaplatit Atlantisu poměrnou část dohodnuté odměny, a to s ohledem na rozsah úkonů Atlantisem již učiněných.

5.3  Zákazník bere na vědomí, že od okamžiku podání žádosti o vydání víza na příslušný zastupitelský úřad není možné vrátit ( a to bez jakýchkoliv výjimek) již zaplacený vízový (správní) poplatek cizímu zastupitelskému úřadu, a to ani v případech, kdy vízum nebude vydáno.

5.4  Zákazník bere na vědomí, že Atlantis poskytuje  služby obstaravatelské a proto neodpovídá zejména za neudělení víza v případech, kdy neudělení požadovaného víza je způsobeno okolnostmi, které Atlantis nemůže ovlivnit (kupř. správní uvážení zastupitelského úřadu nebo uvedení nepravdivých informací ze strany zákazníka). Zákazník rovněž bere na vědomí, že Atlantis neodpovídá za překročení předpokládané doby pro vydání víza.

5.5  Zákazník bere na vědomí, že Atlantis není odpovědný za správnost informací týkajících se vízové povinnosti. Zákazník je povinen ověřit si tyto informace na své náklady u jednotlivých zastupitelských úřadů.6.     Zpracování osobních údajů

 

     6.1. Atlantis jako správce osobních údajů podle ustanovení § 5 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění (dále jen

            „zákon“) zpracovává, tj. dočasně shromaždˇuje osobní údaje, které zákazník uvedl v žádosti o vízum, předává je k dalšímu zpracování a po

            zajištění víza (popř. zjištění, že vízum nebude zajištěno) osobní údaje likviduje.

     6.2. Osobní údaje se tedy zpracovávají za účelem zajištění víza.

     6.3. Zákazník podáním objednávky podle bodu 3. těchto podmínek uděluje Atlantisu souhlas ke zpracování všech osobních údajů, které Atlantisu

            poskytl a prohlašuje, že tyto údaje poskytuje dobrovolně a že všechny osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Zároveň zákazník prohlašuje, že si

            je vědom svých práv uvedených zejména v ustanoveních § 12 a § 21 zákona.

6.4. Zákazník jako subjekt údajů je oprávněn požádat Atlantis o podání informace o zpracování svých osobních údajů a Atlantis je povinen tuto

       informaci bez zbytečného odkladu podat. Pokud osoba, která vyjádřila souhlas s těmito podmínkami zjistí anebo se domnívá, že Atlantis provádí

      zpracování jejích osobních údajů v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména

      jsou-li údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat Atlantis o vysvětlení a o odstranění takto vzniklého stavu – může

     se jednat o provedení opravy, doplnění, blokování nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže Atlantis žádosti zákazníka(subjektu údajů)

      nevyhoví, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.5. Atlantis jako správce osobních údajů prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje zákazníků pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

 

S výše uvedenými obchodními podmínkami souhlasím.